Meditationer

Ord och tystnad i harmonisk förening. En samling meditationer, betraktelser och citat från tre genuina representanter för traditionell Yoga.

Ord och tankar, tidigare delvis överförda till kompendier som delats ut vid de årliga seminarierna anordnade av Goswami Yoga Institute.

Nu blir dessa tänkvärda ord även tillgängliga för andra Yoga-utövare över hela världen.
Med förhoppning att de ska väcka positiva tankar på alla intellektuella nivåer
och leda till andlig mognad.

Sri Shyam Sundar Goswami (1891–1978)

Shri Shyam Sundar Goswami var en indisk Yogalärare som behärskade både Hatha Yoga och Laya Yoga. Han ägnade större delen av sitt liv åt undervisning och forskning inom ämnet Yoga, och anses vara en av de viktigaste Yogamästarna under 1900-talet.

Andlighet är att väcka det Gudomliga i vårt medvetande.

A spiritual relation differs from other types of relationship, it is expected to always Om du äger två klockor kan du aldrig säga vad klockan är.

Endast den som är harmonisk och välbalanserad till kropp och sinne kan nå en maximal utveckling av sina andliga krafter.

Om du äger två klockor kan du aldrig säga vad klockan är.

Kommer du nära mig kan du antingen smälta eller härdas som stål, beroende vad du är gjord av.

Levande andlighet är Yoga.

Yoga är samyoga eller förening. Det finns ingen större närhet än föreningen.

En andlig relation skiljer sig från andra relationer, den ska alltid stå på en hög nivå.

En kort stunds koncentration med känsla ger avsevärt mer än långa, känslolösa meditationer.

Nivån på vårt mentala liv bestäms av hur tanken påverkar sinnet. På en lägre nivå kan tanken uttrycka en blindhet där slöhet, brist på uppmärksamhet, intelligens eller förståelse dominerar. I upprört tillstånd domineras våra tankar av begär, girighet eller överdrifter.

När ens sinne fokuserar på ett enda föremål blir tankarna skärpta, konstruktiva, förädlade och upphöjda. I själva verket är våra tankar en spegel av vilka vi egentligen är.

Av vördnad för en nära chelas bortgångna mor:

Åh, Gud! Jag är för evigt ett med Dig

Vid den lovprisade födelsen förkunnar de gudomliga krafterna de oundvikliga banden till jorden

Jag tänker på den odödliga rätten att födas och mitt väsen slår ut likt en ros
Som ett väldoftande moln av rökelse flödar och omsluter mig

En jublande lovsång hör jag i en innersta ande
Det ljuder som himmelska röster i en klar och gudomlig kör

Och jag känner en växande kraft likt kraften från ett frö av Gud
Den omsveper mig som en underbar mantel och lyfter mig upp från marken

Om din strävan är att nå inre frid, kommer varken predikningar eller ordklyverier, intellekt eller intuition, subtilitet eller enkelhet, fritänkande eller fatalism någonsin föra dig ett enda steg närmare målet – så länge din kropp är i fysisk obalans.

Jatindra Mohana (Shri Goswamis far)

Ma Santi Devi (1904–2002)

Ma Santi Devi var Shri Goswami’s andliga mor. Den hängivna yoginin var i stort sett analfabet, men fylld av andlig visdom, och både pragmatiker och humanist. Genom hela sitt liv värnade hon om alla omkring sig med ett sällsynt jämnmod och lugn. Sadhana Paddhati (utdrag ur en lärjunges övningsbok)

Sadhana

Yoga sadhana är inte bara för att gynna den enskildes lycka eller frälsning (mukti) utan för hela mänsklighetens bästa.

Om andligt sökande via Yoga

På min sadhanas eld offrar jag allt – min religion, allt gott och ont i mig, min utbildning och mina färdigheter. Ja,i själva verket allt. Inklusive mitt ego.

Gurus uppgift

Du måste prova eleven, ständigt slå an hans eller hennes strängar för att se om ljudet är metalliskt, hårt eller disharmoniskt. Det finns hundratals Gurus, men bara en genuin lärljunge på miljonen.

Lärjungens attityd

Lärjungen väntas inta en heroisk hållning till livet. Det är ytterst viktigt att alltid förena bhakti med shakti – hängivelse och styrka.

Anmaningar till yogi och yogini

There is no need to those who carry on these yogic practices, to become sannyasin orDet är inte nödvändigt för den som praktiserar Yoga, att bli en eremit eller bära en saffransgul munkklädnad. I vårt dharma finns inte plats för ytliga ritualer eller uppvisningar. Varje gång vi trots det utför dessa ritualer, gör vi det bara för att stilla vårt sinne.

Utan minsta tvekan måste du fortsätta att öva på ditt Ishta mantra med japa! Då kan du vara säker på att få uppleva ananda och gradvis kommer inre sanningar uppenbaras för dig; vägen blir tydlig och värdefulla skatter uppenbaras på din väg.

Gör alltid ditt yttersta för att ha sinnet under kontroll.

All great souls became child again
Alla stora själar blir barn igen.
Hat, blyghet, skam och rädsla, vänner och fiender,
sandelträ och avföring, sten och guld
Hos dem är allt detta detsamma.
I deras hjärtan görs ingen skillnad mellan synd och dygd, religion och ateism
Sådana själar hedrar oss med sin närvaro i Indien och i andra länder
men vi lyckas inte att erkänna dem.
Befriad av de band som föder lycka och sorg kan Du återerövra barnets renhet.

Bön till den allsmäktiga modern

Gudomliga Moder var barmhärtig
Håll mig ren som barnet
Ty barnet gör ingen skillnad mellan gott och ont
Heder och vanära, vän och fiende
Synd och dygd, dharma eller adharma

Om Religion

Kärleken är religionens grund. Det är intet annat än ren kärlek som gör att Herren blir synlig från att ha varit osynlig. När den hängivnes sinne fylls med kärlek och denna kärlek skapar glädje väcks en önskan att få bevittna Herren i olika skepnader, omfamna och vidröra Hans fötter med kärlekstårar och säga:
”Oh, min Herre när Du kommer, försvinn inte genast! Fyll våra hjärtan med lyckliga minnen.
Ge oss utrymme vid Dina fötter. Avlägsna allt annat. Förändra vårt beteende, från oärlighet till ärlighet, låt oss gå från mörker till ljus, från dödlighet till odödlighet.

Du är vår Fader och har allt ansvar för att vi ska förstå världen trots vår inneboende okunnighet.
Lär oss moraliska läxor. Tusen och åter tusen gånger skänker vi Dig vår respekt.
Att inte kunna förverkliga Dig blir vår undergång. Den kärleksfulla modern älskar och skyddar sitt barn utan att döma dess felsteg. På samma sätt väntar vi oss räddas från okunnighet, vinna framgång och kunskap. Du är samtidigt förälder, vän och livskamrat.
Du är både kunskap och rikedom.
Oh min Herre, allt som finns i världen – vad det nu kan vara, finns inom Dig och tillhör Dig.”

Hinduiskt budskap om julen

Vid det första mötet med Ma Santi Devi i Gurudam

Du kommer denna dag, en lovvärd dag, eftersom det var just denna dag som Jesus-barnet anlände till jorden. Det blir ett tillfälle att enträget be för alla varelsers ”mangalam” med en särskild bön för mina andliga barns framgång.

Det är tack vare min guru/makes och hans närmaste lärjunge Jñanananda Giris (Shyam Sundar Goswamis) eviga välsignelse – både har redan lämnat denna värld – som jag fått träffa sådana barn som Karin och Basile. Alla dessa andliga barn betraktar jag som min egen avkomma. Hjärtliga lyckönskningar om andlig framgång till dem alla!

Jag har ingen utbildning i den yttre världen. Det lilla jag lärt mig har förmedlats till mig av min make och guru – min Ishta.

Han uppmanade mig:
– Gå in i antar jagats inre värld. Avstå från att skryta, hänge dig inte till självhävdelse för det skadar ditt andliga liv. Dröj i ditt inre och be om Gudmoderns nåd från djupet av ditt hjärta.


Basile P. Catoméris (1930–)

Basile Catoméris är Shri Goswamis andlige arvinge och var en av hans närmaste lärjungar. I mer än två decennier mottog han ovärderlig kunskap vid fötterna av Yogamästaren. Han assisterade sin Gurus forskning och fortsatte undervisningen efter hans bortgång.

Livets prövningar gör dig antingen bitter och livstrött eller insiktsfull och stark.

Vänskapens, hängivenhetens och kärlekens band blir varaktiga när de filtreras genom Yoga.

Att födas som människa är ett stort privilegium – kanske det allra största.
Livet dukar ett underbart matbord, men självservering råder.
Vår aptit avgör hur vi uppskattar det som bjuds.

Andlig erfarenhet kan bli outplånlig men hindrar inte livets dramatiska händelser och sår.

Andligt sökande är en resa i tyngdlöshet som kräver en hel del förberedelser.

Andlig erfarenhet kan bli outplånlig men hindrar inte livets dramatiska händelser och sår.


Liksom diamantsliparen kan skilja en ädelsten från en gråsten kan den som bearbetar sina insikter skilja mellan sant och falskt
Sublim och ren är diamanten, dess skönhet är hårdheten som borgar för dess evighet.
Bli en diamant, min son!

Som i den genomskinliga daggdroppen speglar den renade själen sin Skapares ljus.

Är intellektets envisa nyfikenhet måhända ett uttryck för det Oändligas ständiga närvaro?

Ständigt förändras vårt obegripliga universum
Ständigt förklaras det med nya teorier och hypoteser
Dess väsen är och förblir dock detsamma

Den sanne livskonstnären bejakar livet och mediterar över döden.