Shri Shyam Sundar Goswami

Shri Goswamis undervisning överfördes för det mesta muntligt. Den var trogen en ursprunglig Yogatradition men anpassad till vår moderna tid.
Shri Goswami ledde en oavbruten verksamhet i Stockholm ända fram till sin bortgång 1978.

Shri Shyam Sundar Goswami
(1891-1978)

Han undervisade kontinuerligt Hatha Yoga med Karin Shalander som assistent. Parallellt med sin intensiva forskning inom ämnet Yoga, höll han en mängd föreläsningar och Yogademonstrationer.

2010 donerades Shyam Sundar Goswamis privata samling av unik Yogalitteratur till Lunds universitet.

I maj 2011 grundades Goswami Stiftelsen, vars syfte är att upprätthålla och utveckla verksamheten vid Goswami Yoga Institute, och sprida kunskap om Yoga enligt Shyam Sundar Goswamis läror. Stiftelsen stödjer denna hemsida och utgivningen av relevant litteratur.

Kort biografi

Den mångtusenåriga läran om Yoga spreds i väst redan i början av 1900-talet. Bland de mest framstående indierna som medverkade till detta var Shri Shyam Sundar Goswami (1891-1978) och hans närmaste lärjunge doktor Dinabandhu Pramanick.

Goswami föddes i Santipur, en stad i delstaten Bengalen i norra Indien. Fadern var musiker, filosof och atlet, och deltog även aktivt i kampen för Indiens självständighet.

Shyam Sundar Goswami
(1891-1978)

Shri Goswami övertog ett över 700 år gammalt familjearv, kännetecknat av kunskapsförmedling och andlighet. Men orsaken till att han kom att ägna sitt liv åt Yoga berodde i första hand inte på hans bakgrund, utan på den bräckliga hälsa han lidit av ända sedan barndomen.
Den över hundra år gamla kroppsbyggaren Shri Kali Singha övertygade honom om att den bästa metoden för att stärka och bevara människans hälsa är att praktisera Hatha Yoga. Nu vaknade den sjuttonårige Goswamis intresse på allvar, och under två års tid fick den unge eleven intensiv undervisning av sin lärare.

Ungefär vid samma tidpunkt mötte han den store mästaren Balaka Bharati som gav honom fördjupad kunskap och invigning i allt om Hatha Yoga. Traditionsenligt praktiserade Goswami sina övningar inför sin Guru. Först när Balaka Bhalati förvissat sig om att lärjungen var kapabel att klara sig på egen hand, drog han sig tillbaka till sin eremitboning i Himalaya. Ett möte några år senare med en Laya Yoga-mästare innebar en ny vändning i Goswamis liv i och med att han fick sin andliga initiering. Trots sin tidigare klena hälsa utvecklade han en exceptionell psykofysisk styrka.

Under sju decennier ägnade Shri Goswami sin tid åt studier, forskning, experiment och undervisning inom en allomfattande Yoga-diciplin. Han studerade allt som rör anatomi, fysiologi, neurologi, psykologi, fysisk fostran och näringslära, och fördjupade sig även i mikromateriens och metafysikens djupaste hemligheter. På ett harmoniskt sätt förenade han vetande med handlingskraft, djupt tänkande med pragmatism och kroppskultur med andlighet.

Shri Goswami var verksam som lärare vid sin fars Yoga-institut i drygt trettio år. (Institutet grundades av fadern i Santipur 1919.)
Tillsammmans med sin lärljunge Dinabandhu Pramanick turnerade han sedan över hela Indien i syfte att popularisera Yoga-läran i samhällets alla skikt, oavsett klass och kast.
Hans föreläsningar och demonstrationer riktade sig främst till utbildningsanstalter och medicinska fakulteter, men även till regeringschefer, ministrar och maharadjor – en av dem gav honom namnet ”The Lion of Bengal”.
1949 inbjöds Goswami och Pramanick till Sverige för att representera Indien vid Lingiadens världskongress för fysisk fostran. Ett sextiotal länder deltog i kongressen som hölls i Stockholm i samband med Svenska gymnastik-förbundets internationella tävlingar.
Shri Goswamis föreläsningar och demonstrationer resulterade i att en delegation, bl a besående av läkare från Karolinska Institutet, inbjöd honom att stanna i Sverige för att undervisa.
Därmed grundades Nordens första Yogainstitut, som sannolikt även blev det första i Europa.

Flitig vid sitt skrivbord in i det sista, avled Shyam Sundar Goswami vid åttiosju års ålder. En enastående karriär med forskning, experiment och inspirerande undervisning avbröts.
Han påbörjade även ett uppslagsverk om Yoga som han tyvärr inte hann avsluta före sin bortgång, förutom boken Layayoga (Inner Traditions) om chakras.
En syntes av Yogamästarens undervisning finns att läsa i Basile P. Catoméris bok Foundations of Yoga (Inner Traditions).

I många av hans elevers hjärtan lyser ännu den karismatiske Yogaläraren ”The Lion of Bengal” som en levande ledstjärna och inspirationskälla.

Efter Shyam Sundar Goswamis bortgång 1978 fortsatte undervisningen i institutets namn, bl a under ledning av hans närmaste elever Karin Schalander (†2009)  och Basile Catoméris. Sedan Basile Catoméris återvänt till Frankrike leds klasserna i Sverige av hans nära elev Eva Olandersson.


Andliga föregångare

Släkten Goswami har varit känd ända sedan 1300-talet. Än idag är Goswami ett välkänt namn i Bengalen. En av Shri Goswamis förfäder blev Guru till kung Hatnabati, som levde då den store Bakhti Yoga-mästaren och reformatorn Chaitanya (1486-1533)  verkade i Puri. Innan Chaitanyas bortgång överlämnade han sitt andliga ansvar till Shri Goswamis anfader.yrMen släktens Goswamis rötter sträcker sig som sagt ännu längre tillbaka i tiden. Shri Goswami nämnde själv Vasya som sin ätts möjliga ursprung.

Ma Santi Devi
(1904-2002)

En av de som haft starkt inflytande på Shri Goswami var Balak Bharati, en eremit begåvad med extraordiära krafter som levde nära familjen Goswamis hus i Santipur.

Under sitt andliga sökande mötte Shri Goswami ytterligare en stor Yoga-mästare som initierade honom i kunskapen om chakras – Laya Yoga (eller Kundalini Yoga),  en andlig väg med position mellan Hatha Yoga och Raja Yoga. Samma Laya Yoga-mästare skulle senare ingå äktenskap med Ma Santi Devi, och som hennes Guru ge henne initiering.

Ma Santi Devi föddes i en by i norra Bengalen. När hon var 11 år gammal hämtades hon av sin blivande man, Sri Nirapada Sharma. Han var lärare i en närliggande by, men även Laya Yogamästare.

Sri Dijwapada Sharma Raya
“Masterjee” (1870-ca 1935)

I åtta år fick Ma Santi Devi följa brahmacharyas regler innan hon fick ta emot diksha av sin guru och make. Efter initieringen började läraren undervisa den unga adepten i Bakhti Yoga (hängivenhetens väg) och de ritualer som hör till – puja, braja, japa. Allt enligt de uråldriga hinduiska skrifterna (shastras).

”Masterjee”, som Ma Santi Devi brukade kalla sin Guru och man, gick bort när hon bara var drygt trettio år. Kort därefter skulle en annan tragisk olycka drabba yoginin. Hennes son dog i en bilolycka och lämnade henne ensam med ansvar för en sjuklig styvdotter och tre barnbarn. Från och med nu delades Ma Santi Devis liv mellan andliga övningar och det övergripande ansvaret för hushållet, som en typisk representant för den andliga Mellanvägen.

Tack vare den hängivne lärjungen Vibhuti lyckades hon få en bit mark i Gopalpur. Med bistånd från Shyam Sundar Goswami lät hon sedan bygga ett eget hus där hon kunde bo med sin styvdotter Arati och barnbarnen Devkumar, Shibani och Sarbani.

Utan någon formell utbildning men full av andlig visdom, var yoginin från Gopalpur både pragmatiker och humanist. Under hela sitt liv utstrålade Ma Santi Devi jämnmod och frid. Hon behandlade alla lika. Elever, både indiska och utländska, togs emot som om de var hennes egen familj. Jämnmod och visionen om att alla har ett lika värde är typisk för alla fulländade yogi(ni)s enligt Bhagavad Gita (II:48; V.18; VI.32).

Sagt av en andlig beundrare: ”Vackra själar som hennes försvinner aldrig, utan fortsätter att inspirera framtida generationer. Blott en tanke i deras riktning räcker för att känna deras närvaro och handledning”.


Andliga arvtagare

Karin Schalander

I närmare 30 år var Karin Schalander en av Shyam Sundar Goswamis närmaste elever. De träffades för första gången i Stockholm 1949, i samband med Shri Goswamis medverkan under Lingiadens världskongress för fysisk fostran.

Krishna
Karin Schalander (1920-2009)

Efter kongressen ombads han av en grupp läkare att stanna i Sverige, något som skulle visa sig stöta på en del svårigheter.

Med sitt brinnande intresse för hans undervisning erbjöd Karin Schalander sin hjälp i kontakten med de svenska myndigheterna. Det var tack vare hennes värdefulla och envisa insats som Shri Goswami slutligen fick sitt uppehålls-tillstånd och kunde stanna i Sverige för att undervisa och fortsätta sitt forskningsarbete.

Hon assisterade även sin andlige vägledare genom att organisera kurser och Yogademonstrationer på olika platser i Stockholm.

Den tacksamme läraren föreslog snart att Karin Schalander själv skulle börja leda nybörjarkurser i asanas under hans överinseende. Det skulle bli hennes huvudsysselsättning ända fram till 2007.

From the ceremony on the 29th of December in the church of Gräsmark, Sweden.

Karin Schalander var en flitig och framgångsrik elev med säregen kroppskontroll. Hon lärde sig bl a att utföra vasti – en inre avancerad renings-övning som få västerländska kvinnor behärskar.

Hon fick traditionell initiering med mantra av sin lärare Shri Goswami i samråd med Ma Santi Devi.

För några år sedan drog hon sig tillbaka till sitt föräldrahem i Gräsmark, Värmland.

Den 7 december 2009 lämnade Karin rofyllt och stilla sin kropp, efter att ha vigt större delen av sitt liv åt Yoga.

Basile P. Catomeris

En av Shri Goswamis mest flitiga lärjungar var Basile Catoméris, en västerlänning som tålmodigt fick ta emot ovärderliga teoretiska och praktiska kunskaper vid sin lärares fötter under mera än två decennier.

Vishuddhananda Giri
Basile Catoméris (1930-)

Det långa lärlingsskapet förde honom in i den innersta kretsen av institutet och efter en tid fick han privilegiet att bli sin Gurus forskningsassistent. Så småningom fick han även leda Shri Goswamis egna klasser. Strax före Shri Goswamis bortgång fick adepten äntligen sin initiering i den tusenåriga Yoga-traditionen. Det skedde efter 21 år av studier och övningar.

1983 reste Basile Catoméris till Indien med en liten grupp elever från Skandinavien för att träffa Shri Goswamis andlige mor Ma Santi Devi, en gudshängiven laya- och bhaktiyogini.
Hon mötte honom med orden: ”Du har inte enbart kommit hit för att besöka din Gurus andliga mor, utan för att få Brahma mantra diksha*. Ingen har rätt att inviga andra utan att ha fått denna initiering.

 Det var Ma Santi Devi och Shyam Sundar Goswami, dessa två enastående representanter för Yogatraditionen, som anmodade Vishuddhananda Giri att överföra sin förvärvade kunskap till andra.

*enligt Yoga-traditionen, en yogis slutliga invigning


Röster om Shri Goswami

”Shyam Sundar Goswami är den störste uttolkaren av Yoga i modern tid.”

Shri Karunamoya Saraswati

“Från djupet av mitt hjärta tackar jag denna storartade själ … Han var en av de få som fokuserade på det som var väsentligt – själva Livet … I hans närvaro var det otänkbart att ljuga eller avvika från den absoluta sanningen … Hans moral sträckte sig högre än någon annans; han var ett strålande exempel på rättrådighet …

Jag skulle aldrig ha kunnat tackla mina svårigheter i livet utan den styrka som hans frid och kärlek givit mig.”

Gunnar Adler-Karlsson, författare

”Shri Goswami var uppfylld av en genuin passion för vetenskaplig analys, av att systematiskt strukturera resultatet av sin forskning …

Jag kunde alltid vända mig till honom. Även i kriser och sjukdom fanns han alltid närvarande. Lyssnande, med tröstande råd och ofta med en gästfri inbjudan till sitt bord. Varje besök hos honom skänkte en hoppfull framtidstro och gav mig en intensiv känsla av glädje och lycka.”

Ulf Jansson, läkare

”Han var ett häpnadsväckande monument av styrka, och vi satt vid hans fötter för att lära … I efterhand inser jag att det var just vi de tillfällena, när vi satt på våra filtar utbredda på hans matta, som jag upplevde de mest värdefulla ögonblicken i mitt liv.”

Claude Kayat, författare

”… inom mig finns ett starkt minne av den mycket speciella och högtidliga stämning som rådde i den lilla kretsen av elever, liksom minnet av Shri Goswamis intensiva personliga utstrålning.

För mig blev hans lektioner till stor del en övning i att lyssna på ett budskap som han försökte förmedla till oss över stora avstånd – både i det yttre och det inre.”

Birgitta Olivecrona, läkare

“Hela hans personlighet inspirerade samstämmigt den yogiska förträffligheten med de antika idealen; styrka, visdom, mod och skönhet – det som är Livet …

Under hela mitt liv var han min mästare, rådgivare och vän – en Guru, en andlig far.”

Vishuddhananda Giri (Basile Catoméris)